Stadgar


Stadgar för Stockeviks Bad Bastu och Fritidsförening


§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening, ideell förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockevik̈, Tjörns kommun.


§ 2 Syfte och omfattning

Föreningen har till syfte att främja god bad-, fritids- och bastukultur året om i Stockevik. Föreningens målsättning är att uppföra och driva en lokal med bastu med närhet till havsbad för medlemmar och allmänheten. Lokalen med bastu ska fungera som en naturlig mötesplats för barn, unga och gamla, fastboende som deltidsboende. Lokalen med bastu ska på bestämda tider, och mot avgift, vara öppen för allmänheten.


§ 3 Medlemsskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som är bosatt, har fritidsboende eller på annat sätt är verksam i Stockevik med omnejd. Medlem ska vid inträde i föreningen betala en inträdesavgift och därefter en årsavgift enligt normer som beslutas av föreningsstämman. Andra än medlemmar kan nyttja föreningens bastu.

Utträde ur föreningen ska anmälas skriftligt. Den som uppenbart motarbetar föreningens ändamål eller intressen får uteslutas av föreningsmötet. Har den beslutade årsavgiften ej betalats under två år anses medlemmen ha ansökt om utträde.

Frivilligt utträde eller uteslutning medför ingen rätt att återfå betald inträdesavgift eller årsavgift.

Medlem får utöva sin rösträtt på stämmor under förutsättning att den årliga avgiften betalats.


§ 4 Styrelse

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med en suppleant som väljs på föreningsstämman. Styrelseledamöter väljs växelvis på två år. Suppleanten väljs på ett år. Ordförande väljs på stämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter överstiger hälften av antalet ordinarie ledamöter.


§ 5 Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer utsedda på ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna ska senast en månad före ordinarie föreningsstämma ha tillgång till föreningens räkenskaper och samtliga protokoll.

Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före stämman.

Ordinarie revisorer väljs växelvis för två år. För revisorerna ska utses en suppleant. Suppleanten väljs på ett år.


§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller ordföranden och/eller kassör.


§ 7 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår löper 1 januari - 31 december.


§ 8 Årsredovisning

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingar till revisorerna senast en månad före föreningsstämman.


§9 Motioner

Motioner som ska behandlas på föreningsstämman ska lämnas till styrelsen 14 dagar före stämman.


§ 10 Föreningsstämma

Ordinarie stämma hålls före augusti månads utgång. Styrelsen kallar till stämma, detta ska ske högst fyra veckor och minst två veckor i förväg genom anslag på lämpliga platser i samhället och på Stockeviks hemsida.

På ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

5. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

6. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning

7. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning för det gångna räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Eventuellt inkomna motioner

12. Beslut om avgift för ny medlem vid inträde

13. Beslut om årsavgift för medlemmar

14. Beslut om regler och avgifter för icke-medlemmar

15. Beslut om arvoden

16. Val av ordförande

17. Val av övriga styrelseledamöter

18. Val av styrelsesuppleant

19. Val av två revisorer och en suppleant

20. Val av valberedning

21. Stämmans avlutande


§ 11 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller minst fem medlemmar så önskar. Kallelse till extra föreningsstämma, med förslag till dagordning, sker genom affischering minst två veckor före mötesdatum.


§ 12 Ändring eller tillägg till stadgar

Ändring i eller tillägg till föreningens stadgar kan föreslås av styrelsen och/eller medlem i föreningen och ska beslutas av föreningsstämman. Förslag ska inlämnas till styrelsen senast 20 dagar före stämman. Stadgarna kan endast ändras av två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum. Det ena mötet ska vara en ordinarie föreningsstämma.


§ 13 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska överföras i ny räkning och/eller fonderas.


§ 14 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar överlåtas till Stockeviks Samhällsförening, organisationsnummer 853301-2251.


Dessa stadgar har antagits vid föreningens Föreningsstämmor den 1 och 16 augusti 2015.